LSMS Distance Learning

LSMS PARENT FAQ SHEET - Distance Learning  
 
Please visit the SDPBC Distance Learning Page for detailed information regarding distance learning for Palm Beach County. Listed below you will find the answers to some important questions regarding our Lake Shore Middle School distance learning program. 
 
When does distance learning officially begin for my child? Distance learning officially begins on Tuesday, March 31, 2020 at 8:45 AM. Your child will receive an invite  from all teachers to join their Google Classrooms by 3:45 PM on Monday, March 30, 2020.  

 What will my child need to engage in distance learning? Your child will need access to a Chromebook or Laptop and Internet service to access the Google Classroom  for each course. Contact the school at 561-829-1100 if you were unable to arrange pick-up of a device during  the three scheduled dates. Also contact the school if you require assistance with Internet access.  
 
Will I get access to my child’s Google Classroom? No, teachers cannot grant you access to your child’s Google Classroom due to privacy laws. Teachers will correspond with you via email to update you on assignments, due dates, and missed work. You can learn more      about Google Classroom by visiting the following link - Google Classroom for Parents. 

What will my child’s daily schedule look like in the virtual classroom? We will not follow our typical 7-period daily schedule to respect those families who have more than one child  and only one device. Students will have the entire day to complete all of their coursework. Teachers will communicate specific times for Google Hangouts Meet live sessions to students. 
 
How can I help to ensure my child’s success? You can start by securing a Chromebook/Laptop, Internet service, and creating a daily learning schedule. Also          help by ensuring your child adheres the following success tips - Online Learning Universal Guidelines. 

 Will teachers take attendance? Yes, teachers will take attendance daily based on your child’s activity in coursework on that day. 
 
Will my child earn grades during distance learning? Yes, your child will earn grades in each class based on their participation, completed coursework, and  performance on assessments. 
 
How can my child get help with coursework? Your child will receive feedback from teachers via their Google Classroom stream posts, emails, video or voice  conferences using Google Hangouts, text messages, and phone calls. Your child may also request support from District staff by visiting the following link - Click here - Instructional Help Request for Students. 

How will my child get support from other school staff?  Your child may get additional support by contacting their school counselor, administrator, dean, or a mental                health professional via email or by calling the school at 561-829-1100. Your child will continue to receive their IEP, Section 504 Plan, and/or ESOL services from support staff and teachers during the distance learning  window in thier Google Classrooms. 

~ Call 561-242-1100 for Technology Assistance ~  Monday thru Friday from 6:30 AM - 5:00 PM

HOJA DE PREGUNTAS FRECUENTES PARA PADRES DE LSMS - Educación a distancia

 Visite la página del SDPBC Aprendizaj e a Distancia para obtener información detallada sobre el aprendizaje a distancia para el condado de Palm Beach. A continuación encontrará las respuestas a algunas preguntas importantes sobre nuestro programa de educación a distancia de la Escuela Secundaria Lake Shore.

 ¿Cuándo comienza oficialmente el aprendizaje a distancia para mi hijo?

El aprendizaje a distancia comienza oficialmente el martes 31 de marzo de, 2020 a 8:45 AM.Su hijo recibirá una invitación de todos los maestros para unirse a sus Aulas de Google antes de las 3:45 p. M. Del lunes 30 de marzo de 2020. 

 ¿Qué necesitará mi hijo para participar en el aprendizaje a distancia?

Su hijo necesitará acceso a un Chromebook o computadora portátil y servicio de Internet para acceder a Google Classroom para cada curso. Comuníquese con la escuela al 561-829-1100 si no pudo organizar la recogida de un dispositivo durante las tres fechas programadas. También comuníquese con la escuela si necesita ayuda con el acceso a Internet. 

 ¿Tendré acceso a Google Classroom de mi hijo?

No, los maestros no pueden otorgarle acceso a Google Classroom de su hijo debido a las leyes de privacidad. Los maestros se pondrán en contacto con usted por correo electrónico para informarle sobre las tareas, las fechas de vencimiento y el trabajo perdido. Puede obtener más información sobre Google Classroom visitando el siguiente enlace: Google Classroom for Parents.

 ¿Cómo será el horario diario de mi hijo en el aula virtual?

No seguiremos nuestro horario diario típico de 7 períodos para respetar a las familias que tienen más de un hijo y solo un dispositivo. Los estudiantes tendrán todo el día para completar todos sus cursos. Los maestros se comunicarán a los estudiantes en momentos específicos para las sesiones en vivo de Google Hangouts Meet.

 ¿Cómo puedo ayudar a asegurar el éxito de mi hijo?

Puede comenzar asegurando un Chromebook / Laptop, servicio de Internet y creando un horario de aprendizaje diario. También ayude asegurándose de que su hijo cumpla con los siguientes consejos de éxito: Pautas universales de aprendizaje en línea.

 ¿Asistirán los maestros?

Sí, los maestros asistirán diariamente según la actividad de su hijo en los cursos ese día.

¿Mi hijo obtendrá calificaciones durante el aprendizaje a distancia?

Sí, su hijo obtendrá calificaciones en cada clase en función de su participación, cursos completados y desempeño en las evaluaciones.

¿Cómo puede mi hijo obtener ayuda con los cursos?

Su hijo recibirá comentarios de los maestros a través de sus publicaciones en línea de Google Classroom, correos electrónicos, video o conferencias de voz utilizando Google Hangouts, mensajes de texto y llamadas telefónicas. Su hijo también puede solicitar apoyo del personal del Distrito visitando el siguiente enlace: Hag a clic aquí: Solicitud de ayuda educativa para estudiantes.

¿Cómo obtendrá mi hijo el apoyo de otro personal escolar?  

Su hijo puede obtener apoyo adicional comunicándose con su consejero escolar, administrador, decano o un profesional de salud mental por correo electrónico o llamando a la escuela al 561-829-1100 . Su hijo continuará recibiendo su IEP, el Plan de la Sección 504 y / o los servicios de ESOL del personal de apoyo y los maestros durante la ventana de aprendizaje a distancia en sus Aulas de Google.

~ Llame al 561-242-1100 para asistencia tecnológica ~
 De  lunes a viernes de 6:30 a.m. a 5:00 p.m.

LSMS PARAN FAQ FÈY - Learning Distans

Tanpri vizite pajSDPBC la Aprantisa j Distans pou enfòmasyon detaye konsènan aprantisaj distans pou rejyon Palm Beach. Lis anba a ou pral jwenn repons pou kèk kesyon enpòtan konsènan Lake Shore Middle School pwogram aprantisaj distans.

 Ki lè aprann distans ofisyèlman kòmanse pou pitit mwen an?

Distans aprantisaj ofisyèlman kòmanse nan Madi, Mas 31, 2020 nan 8:45 AM. Pitit ou a ap resevwa yon envitasyon ki soti nan tout pwofesè yo pou yo rantre nan Salklas Google yo a nan 3:45 PM lendi 30 mas 2020. 

 Ki sa pitit mwen an pral bezwen pou l aprann nan distans?

Pitit ou a ap bezwen aksè nan yon Chromebook oswa Laptop ak sèvis Entènèt pou jwenn aksè nan salklas Google pou chak kou. Kontakte lekòl la nan 561-829-1100 si ou pa t 'kapab fè aranjman pou ranmase nan yon aparèy pandan twa dat ki pwograme yo. Kontakte lekòl la tou si ou bezwen asistans pou aksè nan Entènèt la. 

 Èske mwen pral jwenn aksè nan salklas Google pitit mwen an?

Non, pwofesè yo pa kapab ba ou aksè nan sal klas Google pitit ou a akòz lwa sou vi prive. Pwofesè yo pral koresponn ak ou via imel yo mete ou ajou sou devwa, dat akòz, ak travay manke. Ou ka aprann plis sou salklas Google nan vizite lyen sa a - Google salklas pou paran y o.

Kijan orè pitit mwen an pral sanble chak jou nan salklas vityèl la?

Nou pa pral swiv tipik nou an 7-peryòd orè chak jou yo respekte fanmi sa yo ki gen plis pase yon timoun ak sèlman yon sèl aparèy. Elèv yo ap gen tout jounen an pou konplete tout travay yo. Pwofesè yo pral kominike fwa espesifik pou Google Hangouts Rankontre sesyon ap viv ak elèv yo.

Kouman pou mwen ede asire siksè pitit mwen an?

Ou ka kòmanse pa garanti yon Chromebook / Laptop, sèvis entènèt, ak kreye yon orè aprantisaj chak jou.

Epitou ede pitit ou asire pitit ou a suiv konsèy siksè sa yo - Aprantisaj sou entènèt Gid inivèsè l.

Pwofesè yo ap patisipe?

Wi, pwofesè yo ap pran prezans chak jou baze sou aktivite pitit ou a nan travay nan kou sa a jou.

Èske pitit mwen an ap resevwa nòt pandan aprantisaj distans?

Wi, pitit ou a ap resevwa nòt nan chak klas baze sou patisipasyon yo, konplete travay yo, ak pèfòmans sou evalyasyon yo.

Kouman pou pitit mwen an ka jwenn èd ak travay nan kou?

Pitit ou a ap resevwa opinyon pwofesè yo atravè pòs kouran salklas Google yo, imèl, videyo oswa konferans vwa lè l sèvi avèk Google Hangouts, mesaj tèks, ak apèl nan telefòn. Pitit ou a ka mande tou sipò anplwaye

Distri a lè ou vizite lyen sa a - Klike la a - Demann èd pou ansèyman pou elèv y o.

Kijan pitit mwen ap resevwa sipò nan men lòt anplwaye lekòl la?  

Pitit ou a ka jwenn plis sipò lè li kontakte konseye lekòl yo, administratè yo, dwayen yo, oswa yon pwofesyonèl sante mantal via imèl oswa lè yo rele lekòl la nan 561-829-1100 . Pitit ou a ap kontinye resevwa IEP, Seksyon 504 Plan, ak / oswa sèvis ESOL yo nan men pèsonèl sipò ak pwofesè pandan fenèt aprantisaj distans nan salklas Google yo.

~ Rele nan 561-242-1100 pou Asistans Teknoloji ~ 

 Lendi jiska vandredi ant 6:30 AM - 5:00 PM


Search
https://www.facebook.com/PBCSD/
https://www.instagram.com/pbcsd/
https://twitter.com/pbcsd
https://www.youtube.com/channel/UCIK9U-c6_PllykRg3PoZtPA